• MD_845_Product_shot_cutout_collage.png
 • MMD_845_Product_shot_cutout.png
품목 번호 502576

MMD 845-1 BK

일반 정보

다이내믹, 수퍼 카디오이드 마이크 모듈

MMD 845 마이크로폰은 뛰어난 피드백 제거 기능과 강력한 사운드가 특징입니다. ewG3 및 2000 시리즈의 모든 휴대형 송신기와 호환 가능 색상: 블랙

주요 사양

 • Weight (g)165
 • Polar Pattern슈퍼 카디오이드
 • Sensitivity1,6 mV/Pa
기술 사양
Product
 • Polar Pattern
  슈퍼 카디오이드
 • Transducer principle
  dynamic
Electrical Properties
 • Sensitivity
  1,6 mV/Pa
Dimensions
 • Height (mm)
  64
 • Length (mm)
  103
 • Master Carton Height (mm)
  200
 • Master Carton Length (mm)
  390
 • Master Carton Weight (g)
  5940
 • Master Carton Width (mm)
  390
 • Weight (g)
  165
 • Width (mm)
  82
 • Package Depth
  82
 • Package Height
  64
 • Package Weight
  165
 • Package Width
  103
다운로드07

뉴스레터 구독